گزارشات: دریافتی: سلام ………… به شماره های ۰۹۳۶ و و و ارسال گردد. همان طور که متوجه شدید ارسال نظیر به نظیر یعنی این که تعدادی از شماره ها ی متن و تعدادی دیگر...

بیشتر