از این قسمت شما میتوانید از هر دفترچه جداگانه شماره هایی که فقط میخواهید به آنها پیام ارسال شود را انتخاب میکنید و پس از انتخاب با کلیک گزینه تایید شماره ها را برای...

بیشتر