افزودن شماره : دو صورت دستی و از طریق فایل اکسل شما میتوانید شماره های خود را به دفترچه تلفن های خود اضافه نمایید. به صورت دستی: با انتخاب دستی این پنجره برای شما...

بیشتر