ابتدا شما حتما باید یک خط اختصاصی داشته باشید. خط اختصاصی ای که میخواهید پیامک مناسبت از آن ارسال شود را انتخاب کنید. دفترچه ای که میخواهید را انتخاب کنید فیلد مورد تبریک...

بیشتر