آیکون ورود به پنل مدیریتی.
این امکان درصورتی فعال میباشد که پنلی که خریداری نموده اید پنل نمایندگی باشد.
در پنل کاربری این امکان نمی باشد.

خروج از سامانه:
آیکون خروج از سامانه.
در صورتی که روی این آیکون کلیک کنید از سامانه خارج شده و این پنجره برای شما باز میشود.